Slika družine

Izplačilo letnega dodatka v letu 2023

26.06.2023

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo letni dodatek za leto 2023 izplačal skupaj z junijskimi pokojninami v petek, 30. junija 2023. Prejelo ga bo 622.361 uživalcev, od tega 609.498 uživalcev pokojnin in 12.863 uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Prejemniki, ki so rezidenti Republike Slovenije, bodo o zakonskih podlagah ter pogojih za izplačilo letnega dodatka pravočasno in celovito informirani preko obvestila o izplačilu junijskih pokojnin, ki ga bodo prejeli na domači naslov.

Letni dodatek bo izplačan skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22; ZIPRS2324). Tudi v letu 2023 se pri določanju osnove za obračun višine letnega dodatka pri posameznem prejemniku poleg seštevka zneskov osebne pokojnine in dela vdovske pokojnine oziroma seštevkov zneskov družinske pokojnine po prvem in po drugem roditelju, dodatkov in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih, upošteva tudi znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.

V juniju bo zavod izplačal letni dodatek v skupnem znesku 165.537.321 evrov.

 

Pri junijskih pokojninah bo letni dodatek izplačan 609.498 uživalcem pokojnin v skupnem znesku 162.286.270 evrov v naslednjih višinah, ob upoštevanju novodoločenih zneskov v letošnjem letu, in sicer:

  • 135.068 uživalcem, ki prejemajo pokojnino v znesku do 600,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 455,00 evrov;
  • 126.890 uživalcem, ki prejemajo pokojnino v višini od 600,01 evra do 720,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 315,00 evrov;
  • 101.817 uživalcu, ki prejema pokojnino v višini od 720,01 evra do 850,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 255,00 evrov;
  • 88.338 uživalcem, ki prejemajo pokojnino v višini od 850,01 evra do 1.020,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 205,00 evrov;
  • 157.385 uživalcem, ki prejemajo pokojnino višjo od 1.020,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 145,00 evrov.

 

Letni dodatek bo 46.330 uživalcem, katerim se pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu oziroma se jim zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina ali pokojnina v sorazmernem delu, izplačan v celotni višini 455,00 evrov, če osnova za odmero letnega dodatka ne presega 600,00 evrov. Le-tem bo letni dodatek izplačan v skupni višini 20.907.513 evrov. Vsem ostalim 38.801 uživalcem, katerih osnova za odmero letnega dodatka presega 600,00 evrov, pa bo letni dodatek izplačan tudi ob upoštevanju podatka o sorazmernem delu osnovnega prejemka, v odvisnosti od števila mesecev slovenske dobe v primerjavi s številom mesecev celotne zavarovalne dobe oziroma v odvisnosti od števila ur delne zaposlitve, v skupni višini 4.158.145 evrov.

 

Letni dodatek bo 12.863 prejemnikom nadomestila iz invalidskega zavarovanja izplačan v skupnem znesku 3.251.051 evrov, in sicer:

  • 12.686 uživalcem, ki so upravičeni do izplačila letnega dodatka kot prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja in prejemajo nadomestilo v višini do 850,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 255,00 evrov;
  • 122 uživalcem, ki so upravičeni do izplačila letnega dodatka kot prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja in prejemajo nadomestilo v višini od 850,01 evra do 1.020,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 205,00 evrov;
  • 55 uživalcem, ki so upravičeni do izplačila letnega dodatka kot prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja in prejemajo nadomestilo višje od 1.020,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 145,00 evrov.

 

Upoštevajoč ZIPRS2324 je zavod pozval 135.379 uživalcev, da posredujejo dokazilo o višini tuje pokojnine. Do 20. junija je bilo vrnjenih 112.224 izjav, med katerimi je 12.591 uživalcev izjavilo, da ne prejemajo tuje pokojnine. Večini navedenim uživalcem, ki so posredovali izjave (110.646), bo v juniju 2023 izplačan letni dodatek v skupni višini 33.644.028 evrov.

Če bo zavod dokazilo o višini tuje pokojnine prejel do 30. septembra 2023, bo uživalcem, ki podatka o višini tuje pokojnine zavodu do junija še niso posredovali, letni dodatek izplačan septembra ali novembra 2023. V primeru, da zavod podatka o višini tuje pokojnine ne bo prejel do 30. septembra 2023, se bo letni dodatek izplačal v višini 145,00 evrov oziroma v pripadajočem sorazmernem delu v mesecu novembru 2023.

Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po 1. juniju letos, se bo letni dodatek izplačal skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio