Slika družine

Izplačilo letnega dodatka v letu 2022

24.06.2022

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo letni dodatek za leto 2022 izplačal skupaj z junijskimi pokojninami v četrtek, 30. junija 2022. Prejelo ga bo 615.409 uživalcev, od tega 601.728 uživalcev pokojnin in 13.681 uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Prejemniki, ki so rezidenti Republike Slovenije, bodo o zakonskih podlagah ter pogojih za izplačilo letnega dodatka pravočasno in celovito informirani preko obvestila o izplačilu junijskih pokojnin, ki ga bodo prejeli na domači naslov.

Letni dodatek bo izplačan skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21; ZIPRS2223). Tudi v letu 2022 se za obračun višine letnega dodatka pri posameznem prejemniku poleg seštevka zneskov osebne pokojnine in dela vdovske pokojnine oziroma seštevkov zneskov družinske pokojnine po prvem in po drugem roditelju ter dodatkov in razlike pokojnin po drugih predpisih, upošteva znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.

V juniju bo zavod izplačal letni dodatek v skupnem znesku 161.115.224 evrov.

Pri junijskih pokojninah bo letni dodatek izplačan 601.728 uživalcem pokojnin v skupnem znesku 157.724.300 evrov v naslednjih višinah, ob upoštevanju novodoločenih zneskov v letošnjem letu, in sicer:

  • 135.131 uživalcem, ki prejemajo pokojnino v znesku do 570,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 450,00 evrov;
  • 121.436 uživalcem, ki prejemajo pokojnino v višini od 570,01 evra do 680,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 310,00 evrov;
  • 101.230 uživalcu, ki prejema pokojnino v višini od 680,01 evra do 805,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 250,00 evrov;
  • 89.879 uživalcem, ki prejemajo pokojnino v višini od 805,01 evra do 970,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 200,00 evrov;
  • 154.052 uživalcem, ki prejemajo pokojnino višjo od 970,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 140,00 evrov.

 

Letni dodatek bo 44.651 uživalcem, katerim se pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu oziroma se jim zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina ali pokojnina v sorazmernem delu izplačan v celotni višini 450,00 evrov, v kolikor osnova za odmero letnega dodatka ne presega 570,00 evrov. Le-tem bo letni dodatek izplačan v skupni višini 19.938.337 evrov. Vsem ostalim 37.762 uživalcem, katerih osnova za odmero letnega dodatka presega 570,00 evrov, pa bo letni dodatek izplačan tudi ob upoštevanju podatka o sorazmernem delu osnovnega prejemka, v odvisnosti od števila mesecev slovenske dobe v primerjavi s številom mesecev celotne zavarovalne dobe oziroma v odvisnosti od števila ur delne zaposlitve, v skupni višini 4.006.757 evrov.

Letni dodatek bo 13.681 prejemnikom nadomestila iz invalidskega zavarovanja izplačan v skupnem znesku 3.390.924 evrov, in sicer:

  • 13.507 uživalcem, ki so upravičeni do izplačila letnega dodatka kot prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja in prejemajo nadomestilo v višini do 805,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 250,00 evrov;
  • 117 uživalcem, ki so upravičeni do izplačila letnega dodatka kot prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja in prejemajo nadomestilo v višini od 805,01 evra do 970,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 200,00 evrov;
  • 57 uživalcem, ki so upravičeni do izplačila letnega dodatka kot prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja in prejemajo nadomestilo višje od 970,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 140,00 evrov.

 

Upoštevajoč ZIPRS2223 je zavod pozval 134.264 uživalcev, da posredujejo dokazilo o višini tuje pokojnine. Do 15. junija je bilo vrnjenih 109.302 izjav, med katerimi je 12.604 uživalcev izjavilo, da ne prejemajo tuje pokojnine. Večini navedenim uživalcem, ki so posredovali izjave (108.625), bo v juniju 2022 izplačan letni dodatek v skupni višini 32.709.141 evrov.

Če bo zavod dokazilo o višini tuje pokojnine prejel do 30. septembra 2022, bo uživalcem, ki podatka o višini tuje pokojnine zavodu do junija še niso posredovali, letni dodatek izplačan septembra ali novembra 2022. V primeru, da zavod podatka o višini tuje pokojnine ne bo prejel do 30. septembra 2022, se bo letni dodatek izplačal v višini 140,00 evrov oziroma v pripadajočem sorazmernem delu v mesecu novembru 2022.

Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po 1. juniju letos, se bo letni dodatek izplačal skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio