Slika družine

Sporočilo za javnost: Izplačilo letnega dodatka v letu 2024

26.06.2024

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo v petek, 28. junija, skupaj z junijskimi pokojninami izplačal letni dodatek za leto 2024.

Pogoji in roki za izplačilo letnega dodatka so bili določeni z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), ki je bil sprejet decembra 2023.

Letni dodatek je letos za 5,00 evrov višji kot lani, pri čemer so spremenjene tudi meje petih razredov, po katerih se določa pripadajoča višina. Uživalcem pokojnin bo letni dodatek v letu 2024 izplačan v naslednjih zneskih:

višina pokojnine

znesek letnega dodatka

do 650,00 EUR

460,00 EUR

od 650,01 EUR do 780,00 EUR

320,00 EUR

od 780,01 EUR do 920,00 EUR

260,00 EUR

od 920,01 EUR do 1.110,00 EUR

210,00 EUR

od 1.110,01 EUR

150,00 EUR

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Letni dodatek bodo prejeli tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, in sicer v naslednjih zneskih:

višina nadomestila iz invalidskega zavarovanja

znesek letnega dodatka

do 920,00 EUR

260,00 EUR

od 920,01 EUR do 1.110,00 EUR

210,00 EUR

od 1.110,01 EUR

150,00 EUR

 

 

  

 

 

 

 

V juniju bo zavod ob izplačilu rednih pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja izplačal letni dodatek v skupnem znesku 169.206.599 evrov. 

Letni dodatek bo izplačan 618.343 uživalcem pokojnin v skupnem znesku 166.142.416 evrov v naslednjih višinah, ob upoštevanju novo določenih zneskov v letošnjem letu, in sicer:

  • 132.781 uživalcem, ki prejemajo pokojnino v znesku do 650,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 460,00 evrov;
  • 128.595 uživalcem, ki prejemajo pokojnino v višini od 650,01 evra do 780,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 320,00 evrov;
  • 103.927 uživalcu, ki prejema pokojnino v višini od 780,01 evra do 920,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 260,00 evrov;
  • 92.135 uživalcem, ki prejemajo pokojnino v višini od 920,01 evra do 1.110,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 210,00 evrov;
  • 160.905 uživalcem, ki prejemajo pokojnino višjo od 1.110,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 150,00 evrov. 

Letni dodatek bo 11.902 prejemnikom nadomestila iz invalidskega zavarovanja izplačan v skupnem znesku 3.064.183 evrov, in sicer:

  • 11.744 uživalcem, ki so upravičeni do izplačila letnega dodatka kot prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja in prejemajo nadomestilo v višini do 920,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 260,00 evrov;
  • 110 uživalcem, ki so upravičeni do izplačila letnega dodatka kot prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja in prejemajo nadomestilo v višini od 920,01 evra do 1.110,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 210,00 evrov;
  • 48 uživalcem, ki so upravičeni do izplačila letnega dodatka kot prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja in prejemajo nadomestilo višje od 1.110,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 150,00 evrov.

Tudi v letu 2024 se za obračun višine letnega dodatka pri posameznem uživalcu upoštevajo znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Višina letnega dodatka se za te uživalce določi glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja in pokojnin, prejetih iz tujine, ter izplača v skladu z veljavno lestvico.

V ta namen je zavod letos pozval 137.432 uživalcev, da posredujejo dokazilo o višini tuje pokojnine in do junija prejel vrnjenih 113.683 izjav. Zavod bo večini teh uživalcev (112.240) letni dodatek nakazal že konec junija 2024.

Uživalcem, ki bodo zavodu izjave posredovali do konca septembra 2024, bo letni dodatek izplačan do konca leta. Če uživalec zavodu izjave ne vrne, bo letni dodatek nakazan do konca leta v najnižjem znesku, to je 150,00 evrov oziroma sorazmerni del tega zneska, če je osnovni prejemek odmerjen na podlagi mednarodnih pogodb.

Še vedno velja posebnost, da se v določenih primerih letni dodatek ne odmeri v sorazmernem delu. Če osnova za odmero letnega dodatka ne presega 650,00 evrov, se bo letni dodatek v znesku 460,00 evrov izplačal v celotni višini, tudi v primeru, če je osnovni prejemek odmerjen na podlagi mednarodnih pogodb v sorazmernem delu ali če se zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina. Na ta način bo letni dodatek odmerjen 46.286 uživalcem v skupni višini 21.121.274 evrov. Vsem ostalim 40.814 uživalcem, katerih osnova za odmero letnega dodatka presega 650,00 evrov, pa se bo letni dodatek izplačal glede na sorazmerni del osnovnega prejemka v skupni višini 4.416.037 evrov.

Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali nadomestila pridobili po juniju letos, bo letni dodatek izplačan skupaj s prvim izplačilom.

Letni dodatek je rubljiv prejemek in je lahko zasežen v dobro upnika, skladno z izvršilnim naslovom in določbami zakona. V primeru, ko je zavodu vročen izvršilni naslov (npr. sklep o izvršbi, sklep o davčni izvršbi na dolžnikove denarne prejemke), je zavod dolžan ravnati v skladu z izvršilnim naslovom ter izvesti rubež prejemkov. V nasprotnem primeru je zavod upniku odškodninsko odgovoren za opuščeno odtegnitev.

Novost:

Od 1. 6. 2024 dalje zavod, skladno s sklepom sveta zavoda, ukinja pošiljanje obvestil o nakazilu ob izplačilu letnega dodatka vsem uživalcem. Obvestila o nakazilu se bodo v prihodnje vsem uživalcem posredovala le enkrat letno, in sicer ob uskladitvi prejemkov.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio