Slika družine

Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo po metodi neposredne pogodbe

30.01.2019

Skladno z 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018) in na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana, objavlja

NAMERO

o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo po metodi neposredne pogodbe, in sicer posameznega dela stavbe št. 25 v stavbi št. 668 k.o. 1456 – Novo mesto, v izmeri 690,24 m2 (ID znak 1456-668-25), ki v naravi predstavlja poslovne prostore v 5. etaži stavbe na naslovu Novi trg 9 v Novem mestu, za obdobje 5 let.

Uporabnike bremenijo obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v pogodbi.

Upravljavec ali pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika, postopek oddaje ustavi do sklenitve pravnega posla.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio