Slika družine

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnih prostorov v brezplačno uporabo

05.10.2020

Skladno z določbo 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.: 31/18) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: zavod), objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo dela poslovnih prostorov v Novem mestu, Novi trg 9, ID dela stavbe 1456-668-25 v izmeri 120,00 m2 (poslovni prostori v drugem nadstropju poslovne stavbe) v brezplačno uporabo.

Pogoji oddaje:

  • poslovni prostori se oddajo v brezplačno uporabo samo osebi/organizaciji, ki izpolnjuje pogoje iz 68. člena ZSPDSLS-1;
  • oddaja v brezplačno uporabo se daje za čas enega leta;
  • uporabnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del, stroške zavarovanja in morebitne druge stroške, če se tako dogovori s pogodbo.

Rok za oddajo ponudb oziroma izjave o interesu je 25. 10. 2020. Ponudba mora biti podpisana in poslana v pisni obliki na naslov ZPIZ, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana, s pripisom za Pravno službo (478-16/20). Ponudba mora vsebovati podatke ponudnika (ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko). Če bo po prejemu ponudb zainteresiranih več oseb, se bodo opravila dodatna pogajanja. 

Dodatne informacije v zvezi z oddajo in ogledom, lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri kontaktnih osebah: mag. Katja Kupljen Kozar, tel. št. 01-474 5399, katja.kupljen-kozar@zpiz.si, in Igor Majetič, tel. št. 01-474 5688, igor.majetic@zpiz.si

Zavod lahko postopek oddaje kadarkoli do sklenitve pogodbe ustavi. Obveznost zavoda, da sklene neposredno pogodbo, je izključena.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti
Izdelava: MMstudio