Slika družine

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin v najem (Gregorčičeva 5a, Celje)

08.04.2022

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana, skladno z 52., 54., 64. in 65. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1), ter 19. in 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v najem naslednjih nepremičnin:

  • del stavbe 1077-1674-6 v izmeri 451,71 m2 (prostori v 4. etaži), v deležu 1/1, 
  • del stavbe 1077-1674-7 v izmeri 172,65 m2 (prostori v 4. etaži), v deležu 1/1, 
  •  del stavbe 1077-1674-13 v izmeri 48,48 m2 (štirje kletni prostori), v deležu 1/1, 
vse skupaj s pripadajočim deležem na skupnih delih stavbe, in 
 
  •  zemljišče okrog stavbe, parcela 1077 629/4, v deležu do 1/3. 

 

V naravi gre za poslovne prostore v stavbi in funkcionalno zemljišče (parkirišče) okrog stavbe na naslovu Gregorčičeva 5a, Celje. Nepremičnine se oddajajo v najem skupaj, po načelu »videno-najeto«.

Mesečna najemnina znaša 4.488,00 EUR (znesek neto mesečne najemnine). Najemnina se zaračunava do vsakega 5. v mesecu za tekoči mesec in se plača v skladu z izdanim računom.

Najemnik je na lastne stroške dolžan skrbeti za manjša popravila in tekoče vzdrževanje predmeta najema in nosi tudi ustrezni delež stroškov za zagotavljanje pogojev za nemoteno uporabo predmeta najema (ogrevanje, elektrika ipd.) ter javnih dajatev (npr. NUSZ).

Najemno razmerje se sklepa za določen čas od 1. 5. 2022 do izročitve nepremičnin kupcu po prodajni pogodbi, vendar ne dlje kot do 1. 5. 2023. V primeru prodaje nepremičnin se na prošnjo najemnika in ob podanem soglasju (bodočega) kupca nepremičnin trajanje najemnega razmerja lahko določi tudi za daljše obdobje.

Najemna pogodba mora biti sklenjena najkasneje v roku 15 dni po pozivu zavoda.

Rok za oddajo ponudb oziroma izjave o interesu je 28. 4. 2022.

Ponudbo lahko oddajo subjekti, ki so po 4., 5., 6., 8. ali 10. točki prvega odstavka 65. členu ZSPDSLS-1 lahko najemniki po neposredni najemni pogodbi. Ponudba mora biti podpisana in poslana v pisni obliki na naslov ZPIZ, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana, s pripisom za Pravno službo (478-19/21 – Ponudba za najem). Ponudba mora vsebovati podatke ponudnika (ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko). Če bo po prejemu ponudb zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni. 

Dodatne informacije v zvezi z oddajo in ogledom nepremičnine, lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri kontaktnih osebah: mag. Katja Kupljen Kozar, tel. št. 01-474 5399, katja.kupljen-kozar@zpiz.si, in Igor Majetič, tel. št. 01-474 5688, igor.majetic@zpiz.si.  Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

Zavod lahko postopek oddaje v najem kadarkoli do sklenitve pogodbe ustavi. Obveznost zavoda, da sklene neposredno pogodbo, je izključena.

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR) in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, vse stranke, ki sodelujejo v postopku oddaje, soglašajo, da osebnih podatkov ne bodo uporabljale v nasprotju z GDPR in predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio