Slika družine

Obvestilo o upravičenosti do izplačila energetskega dodatka za invalide na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva

14.10.2022

Po Zakonu o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD), bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (zavod) izplačal energetski dodatek dvema skupinama invalidov.
 
1.) Do energetskega dodatka so na podlagi prve alineje prvega odstavka 3. člena ZZUOPD upravičeni:
  • upravičenci do nadomestila za invalidnost po 5. členu Zakona o socialnem vključevanju invalidov ali 
  • upravičenci do delnega nadomestila po 8. členu Zakona o socialnem vključevanju invalidov.
 
Navedeni kategoriji upravičencev bo zavod energetski dodatek v višini 200 evrov izplačal v začetku novembra 2022. Navedena kategorija upravičencev za izplačilo dodatka ne vlaga posebnih zahtev. Upravičenci bodo s strani zavoda prejeli obvestilo o nakazilu tega prejemka.
 
2.) Do energetskega dodatka so na podlagi pete alineje prvega odstavka 3. člena ZZUOPD upravičeni invalidi I. kategorije invalidnosti po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki nimajo pravice do nobene pokojnine, če hkrati izpolnjujejo naslednje pogoje:
  • imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, 
  • ne prejemajo nobene pokojnine v Republiki Sloveniji ali iz tujine, 
  • ne prejemajo nobenih prejemkov iz vključenosti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji (npr. niso zaposleni, samozaposleni, niso družbeniki in poslovodne osebe gospodarskih družb ali zavodov, ne prejemajo denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, starševstva, ipd.),
  • ne prejemajo nobenih prejemkov iz vključenosti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v tujini (npr. niso zaposleni, samozaposleni, niso družbeniki in poslovodne osebe gospodarskih družb ali zavodov, ipd.) in ne prejemajo drugih prejemkov iz tujine,
  • vrnejo izpolnjeno in podpisano izjavo, ki jo bodo prejeli od zavoda, najkasneje do 15. 12. 2022.
 
Zavod bo navedeni kategoriji upravičencev po uradni dolžnosti poslal obvestilo o tem, da je iz uradnih evidenc razvidno, da izpolnjujejo zgoraj naštete pogoje. Poleg tega bo zavod navedeni kategoriji upravičencev v izpolnitev poslal izjavo, da se izrečejo glede pokojnine in prejemkov iz tujine ter da izpolnijo podatke o osebnem računu. Upravičenci morajo v celoti izpolnjeno in podpisano izjavo zavodu vrniti najkasneje do 15. 12. 2022. V primeru zamude navedenega roka, do izplačila energetskega dodatka ne bodo upravičeni. 
 
Navedeni kategoriji upravičencev bo zavod energetski dodatek v višini 200 evrov izplačal v roku 60 dni od prejema izjave. Upravičenci bodo s strani zavoda prejeli tudi obvestilo o nakazilu tega prejemka.
 
V primeru, da bo zavarovanec postal invalid I. kategorije invalidnosti kadarkoli v obdobju od 1. 10. 2022 do 31. 3. 2023 in ne bo upravičen do (nobene) pokojnine ter bo izpolnjeval tudi ostale prej navedene pogoje, bo pozvan k izpolnitvi izjave za izplačilo energetskega dodatka praviloma v aprilu 2023. V primeru, da bodo na zavod vloženi individualni zahtevki zaradi dejstva nastanka I. kategorije invalidnosti brez pravice do pokojnine v tem obdobju, se bo zahteva obravnavala prej.
 
 
Znesek izplačanega energetskega dodatka:
  • se ne bo upošteval v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, 
  • ne bo podlaga za obračun dohodnine ter prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje,
  • je izvzet iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju ali davčne izvršbe po Zakonu o davčnem postopku ter iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. 
 
Po ZZUOPD bodo do energetskega dodatka upravičene tudi nekatere druge skupine invalidov, katerim pa dodatka ne bo izplačal zavod, pač pa ministrstvo, pristojno za invalide oziroma ministrstvo, pristojno za obrambo. ZZUOPD, v katerem so opredeljene druge skupine upravičencev, je dostopen TUKAJ .
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio