Slika družine

Sporočilo za javnost: 10. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 20. 4. 2023

20.04.2023

Svet zavoda je na današnji seji sprejel Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2023 ter Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. januarja 2023

Najnižja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2023 znaša 1.061,17 evra oziroma 776,78 evra, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2.

Najvišja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2023 znaša 4.244,68 evra oziroma 3.107,11 evra, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2.

Nadomestila iz 80., 84., 85. in 86. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2023, se od 1. januarja 2023 dalje odmerijo najmanj od osnove, določene v višini 673,84 evra. 

Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije iz prvega in tretjega odstavka 80. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2023, se od 1. januarja 2023 dalje odmeri največ v višini 2.695,37 evra.  

Del vdovske pokojnine, uveljavljen v letu 2023, od 1. januarja 2023 dalje znaša največ 124,16 evra, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljenega v istem obdobju, pa največ 2.695,37 evra.

Svet zavoda se je seznanil s poročilom Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) o pobiranju prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letu 2022. Iz poročila izhaja, da je FURS v letu 2022 pobral za 5.451.504.705 evrov prispevkov za socialno varnost, ki so prihodek Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kar je za 365.102.232 evrov oziroma 7,2 odstotka več kot v letu 2021. Skupni davčni dolg za prispevke iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja se je znižal za 4,8 odstotka. Svet zavoda je poročilo pohvalil.

Prav tako je bilo na seji predstavljeno poročilo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije v letu 2022.

Svetu zavoda pa je bilo predstavljeno tudi poročilo poslovanja Zavoda Vzajemnost, ki izdaja istoimensko revijo. Zavod Vzajemnost je tudi v letu 2022 posloval uspešno, s presežkom prihodkov nad odhodki. Kljub težkim razmeram za tiskane medije mu je uspelo pridobiti nove naročnike, vendar z njimi vseeno ni uspel v celoti nadomestiti odpovedi naročnin.

Svet zavoda je sprejel besedilo Javnega razpisa za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v letu 2023, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in za izvedbo javnega razpisa in oblikovanje predloga za razdelitev sredstev v letu 2023 med posamezne upravičence imenoval štiričlansko komisijo.

Na koncu je svet zavoda razpravljal tudi o neodzivnosti Vlade RS in pristojnih ministrstev, na katere so bili posredovani predhodni sklepi sveta zavoda glede izredne uskladitve pokojnin in nujno potrebnega povečanja števila zaposlenih na zavodu. Neodzivnost pristojnih institucij je ocenil kot ignoranco do sveta zavoda ter jih ponovno pozval, da se do posredovanih sklepov opredelijo.

Svet zavoda je na današnji seji verificiral tudi mandat novega člana, predstavnika Zveze delovnih invalidov Slovenije in imenoval nove izvedence medicinske stroke.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio