Sporočilo za javnost: 12. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (3. oktober 2019)

03.10.2019

Uskladitev pokojnin in drugih prejemkov

Na današnji seji je svet zavoda na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 ter v skladu s Sklepom Vlade Republike Slovenije o višini gospodarske rasti v letu 2018 sprejel sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov. Tako se bodo s 1. decembrom 2019 na podlagi ugotovljene 4,1-odstotne gospodarske rasti v letu 2018 pokojnine in določeni drugi prejemki izredno uskladile za 1,5 odstotka.

 

Obvestila o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov v letu 2019 prejmejo samo tisti uživalci, katerih pokojninski oziroma invalidski prejemek je obremenjen z odtegljajem na podlagi izvršilnega naslova ali administrativne prepovedi.

 

Hkrati je svet zavoda Vladi RS predlagal, da zagotovi izredno uskladitev pokojnin v višini 1,00 odstotka, če bo gospodarska rast za leto 2019 znašala več kot 2,5 odstotka, in ustrezno spremeni besedilo šestega člena predloga Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin.

Poročilo o poslovanju Kapitalske družbe, d. d.

Člani sveta zavoda so se seznanili s poročilom o poslovanju Kapitalske družbe, d. d. Ta kaže, da je celotni vseobsegajoči donos v letu 2018 znašal -4,9 milijona evrov po nakazilu ZPIZ, pred nakazilom ZPIZ pa bi znašal 45,1 milijona evrov, brez upoštevanja davčnih posledic. Kapitalska družba, d. d., je imela na 31. 12. 2018 več kot milijardo evrov sredstev.

 

Kapitalska družba, d. d., je tudi v letu 2018 uspešno izpolnjevala svoje poslanstvo, to je zagotavljanje dodatnih sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in učinkovito upravljanje SODPZ. Skupno je Kapitalska družba, d. d., doslej nakazala ZPIZ že 814,3 milijona evrov.

 

Dobiček iz poslovanja je znašal 2,6 milijona evrov, čisti dobiček poslovnega leta 2018 pa -31,1 milijona evrov. Čisti poslovni izid za leto 2018 bi bil brez nakazila za ZPIZ za 50 milijonov evrov višji in bi znašal 18,9 milijona evrov, brez upoštevanja davčnih posledic.

Kapitalska družba, d. d., je v letu 2018 zaradi prehoda na MSRP 9 povečala preneseni poslovni izid za 119,2 milijona evrov.

 

Kapitalska družba, d. d., bi imela v letu 2018 brez vpliva MSRP 9 za 35 milijonov evrov višje finančne prihodke in bi izkazovala čisti dobiček v višini 16 milijonov evrov. Donosnost finančnih naložb je v letu 2018 znašala 3,44 odstotka.

 

V Skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije so konec leta 2018 upravljali 724,4 milijona evrov, ki predstavljajo pokojninske prihranke 47.628 zavarovancev. Na 31. 12. 2018 je poklicne pokojnine prejemalo 261 poklicnih upokojencev, višina kosmatih pokojnin pa je v letu 2018 dosegla 3,7 milijona evrov.

Polletno poročilo zavoda 2019

Na podlagi Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2019 UMAR-ja je zavod pripravil oceno za leto 2019, ki temelji na realizaciji prihodkov in odhodkov v obdobju januar–junij 2019 ter projekciji do konca leta. Nominalna rast prispevne osnove pri pripravi Finančnega načrta za leto 2019 je znašala 6,7, medtem ko v oceni 2019 znaša 7,8. Predvsem zaradi navedenega so prihodki od prispevkov v oceni 2019 višji v primerjavi z načrtovanimi v FN 2019.

 

Iz predstavitve zavodovega polletnega poročila 2019 je razvidno, da so bili skupni prihodki zavoda v obdobju januar-junij 2019 realizirani v višini 2.679.302.517 evrov, kar je 48,5 odstotka načrtovanih. Skupni odhodki zavoda so v obdobju januar-junij 2019 znašali 2.676.576.981 evrov in so dosegli 48,5 odstotka načrtovanih. V primerjavi s povprečno načrtovano višino za šestmesečno obdobje so bile nižje vse glavne postavke odhodkov, razen nadomestila plač.

 

Na podlagi navedenih izhodišč in ocen bo zavod leto 2019 zaključil z izravnanimi prihodki in odhodki. Pregled glavnih postavk za leto 2019 po ekonomski klasifikaciji prihodkov in odhodkov v primerjavi s sprejetim Finančnim načrtom za leto 2019 kaže na naslednje razlike. Skupni prihodki zavoda bodo v letu 2019 znašali 5.516.741.664 evrov in bodo za 0,1 odstotka nižji, kot so bili načrtovani v finančnem načrtu. Skupni odhodki zavoda so za leto 2019 ocenjeni v višini 5.516.741.664 evrov in bodo za 0,1 odstotka nižji od načrtovanih zaradi nižjih vseh glavnih postavk na strani odhodkov, razen odhodkov za nadomestila plač (nadomestila iz invalidskega zavarovanja).

Poziv vladi

Svet zavoda je ponovno pozval Vlado Republike Slovenije, da pospeši vse postopke in aktivnosti v zvezi z uvedbo enotnega izvedenskega organa in prouči možnost ponovne uvedbe seniorske olajšave pri odmeri dohodnine.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji
Izdelava: MMstudio