Slika družine

Sporočilo za javnost: 13. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 21. 12. 2023

21.12.2023

Svet zavoda je na zadnji seji v tem letu sprejel ugotovitveni sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov, ki se delno opravi v januarju 2024, in Finančni načrt za leto 2024, ki ga bo zavod v skladu z zakonom posredoval v soglasje Vladi Republike Slovenije.

Svet zavoda je na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025 (ZIPRS 2425) sprejel ugotovitveni sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov, ki se delno opravi v januarju 2024 za 8,2 odstotka. Skladno s tem sklepom se bo najnižja pokojnina v januarju 2024 izplačala v višini 335,54 evra, zagotovljena pokojnina v višini 744,15 evra in najnižji znesek invalidske pokojnine v višini 466,34 evra.   

Finančni načrt zavoda za leto 2024 predvideva izravnavo med prihodki in odhodki v višini 7.799.517.520 evrov.

Za leto 2024 je načrtovano, da se v skladu z ZIPRS2425 uskladitev pokojnin in drugih prejemkov delno opravi že pri izplačilu za januar 2024 v višini 8,2 odstotka. Ta uskladitev po oceni na letni ravni predstavlja okoli 562 milijonov evrov skupaj s prispevkom za zdravstveno zavarovanje uživalcev pravic. Poleg tega ZIPRS2425 določa, da se uskladitev pokojnin in drugih prejemkov opravi v skladu z določbami ZPIZ-2 (na podlagi ugotovljene rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti življenjskih potrebščin v RS za leto 2023, ki ju objavi SURS) pri izplačilu pokojnin za februar 2024, pri tem pa se poračuna del uskladitve izplačane pri izplačilih za januar 2024. Pri dodatkih za pomoč in postrežbo ter invalidninah za telesno okvaro je v skladu z ZUTPG načrtovana uskladitev v marcu 2024 v višini 5,4 odstotka, enako kot znaša v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2023 (JNGG 2023) letna stopnja inflacije za leto 2023. Po oceni na letni ravni znaša povečanje skupaj okoli 9 milijonov evrov.

Svet zavoda je obravnaval in sprejel Program dela in kadrovski načrt ter Načrt investicijskih odhodkov za leto 2024. 

Zavod bo tudi v letu 2024 zagotavljal redno izplačevanje pokojninskih in drugih denarnih prejemkov. Prizadevanje zavoda, da bo čas od izdaje odločbe o pravici do priprave podatkov za obračun nakazila, kljub povečanem obsegu dela, čim krajši, se bo nadaljevalo tudi v letu 2024.

Zaradi nenehnih sprememb zakonodaje ter povečanega števila zahtevkov za priznanje pravic so obremenitve zaposlenih izredno visoke. Soglasje Vlade RS za zvišanje dovoljenega števila zaposlenih za 10 v letu 2023 in ohranitev istega števila v letu 2024, torej 814 zaposlenih, je bilo sicer za zavod dobrodošlo, vendar glede na stalno večji obseg dela in obveznosti, ki jih ima zavod iz leta v leto več, še zdaleč ne zadošča potrebam po številu zaposlenih. Svet zavoda je zato sprejel sklep, s katerim je predlagal vodstvu zavoda, da na podlagi potreb po dodatnih zaposlenih pripravi gradivo za povečanje kadrovskega načrta v letu 2024 in ga posreduje pristojnemu ministrstvu.

V letu 2024 bo zavod nadaljeval prenovo in razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter poglabljal digitalno poslovanje. Potekala bo izvedba informacijskih rešitev za podporo številnim zakonskim spremembam. Nadaljevala in zaključevala se bosta razvoj in uvedba novih rešitev v okviru projektov prenove postopkov uveljavljanja pravic in nakazovanja pokojnin ter prenova postopkov družinske in vdovske pokojnine. Zavod bo z nadaljnjim uvajanjem elektronskih storitev zagotavljal nemoteno, kakovostno in učinkovito uresničevanje pravic in obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Na seji je svet zavoda potrdil izplačilne dneve pokojnin in drugih denarnih prejemkov. Izplačila se bodo tudi v letu 2024 izvedla na zadnji delovni dan v mesecu za tekoči mesec razen v marcu 2024 in decembru 2024, ko se bo izplačilo pokojnin in drugih denarnih prejemkov izvedlo 28. 3. 2024 in 27. 12. 2024.

Svet zavoda je podal soglasje k oddaji poslovnega prostora v Novem mestu in imenoval nove izvedence medicinske stroke.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio