Slika družine

Sporočilo za javnost: 27. seja sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (23. 9. 2021)

23.09.2021

Na današnji seji so člani sveta zavoda obravnavali analizo uresničevanja pravice do DPP v letih 2019, 2020 in prvem polletju leta 2021 ter delovanje izvedenskih organov. Na podlagi opravljene analize potreba po spremembi kriterijev in meril za ocenjevanje potreb po pomoči in postrežbi ni bila ugotovljena, prav tako ne potreba po prenovi postopkov ocenjevanja.

Svet zavoda je obravnaval poročilo o vplivu odmernih odstotkov v posamičnem obdobju in drugih elementov, ki so vplivali na višino pokojnin. Kot izhaja iz poročila, se odmerni odstotki z uveljavitvijo ZPIZ-2 niso znižali, ravno nasprotno; v primerjavi z ZPIZ-1 so se zvišali, še posebej za nove upokojence z ZPIZ-2G in ZPIZ-2I, kjer bo leta 2023 prišlo do izenačitve odmernih odstotkov za oba spola. Prikazan je bil tudi vpliv določitve pokojninske osnove, valorizacijskih količnikov in usklajevanja na višino pokojnin.

Na seji so bili imenovani izvedenci medicinske stroke.

Člani sveta zavoda so se seznanili s poročilom o poslovanju Kapitalske družbe, d. d, v letu 2020. Ta kaže, da je celotni vseobsegajoči donos v letu 2020 znašal 35,2 milijona evrov po nakazilu ZPIZ, pred nakazilom ZPIZ pa bi znašal 85,2 milijona evrov, brez upoštevanja davčnih posledic. Kapitalska družba, d. d., je imela dne 31. 12. 2020 skoraj 1,1 milijarde evrov kapitala.

Kapitalska družba, d. d., je tudi v letu 2020 uspešno izpolnjevala svoje poslanstvo, to je zagotavljanje dodatnih sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in učinkovito upravljanje SODPZ. Skupno je Kapitalska družba, d. d., doslej ZPIZ nakazala več kot 914 milijonov evrov.

Dobiček iz poslovanja je znašal 5,4 milijona evrov, čisti dobiček poslovnega leta 2020 pa je negativen, in sicer -7,3 milijona evrov. Čisti poslovni izid za leto 2020 bi bil brez nakazila za ZPIZ za 50 milijonov evrov višji in bi znašal 42,7 milijona evrov, brez upoštevanja davčnih posledic. 

V Skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije so konec leta 2020 upravljali 846,6 milijona evrov, kar predstavlja pokojninske prihranke 48.570 zavarovancev/članov. Konec leta 2020 je poklicne pokojnine prejelo 299 poklicnih upokojencev, višina vseh izplačanih kosmatih poklicnih pokojnin pa je v tem letu dosegla 4,2 milijona evrov. Donosnost SODPZ je v letu 2020 znašala 2,24 odstotka.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti
Izdelava: MMstudio