Slika družine

Sporočilo za javnost: 5. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 20. 10. 2022

20.10.2022

Svet zavoda je na današnji seji sprejel Rebalans finančnega načrta zavoda za leto 2022, sprejel besedilo javnega razpisa za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v letu 2022 ter se seznanil s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2P).

Finančni načrt zavoda za leto 2022, ki zajema načrtovane prihodke in odhodke zavoda, ki bodo plačani v dobro ali v breme zavoda v letu 2022, je bil sprejet na seji sveta zavoda 16. decembra 2021. Nanj je Vlada Republike Slovenije, v skladu z zakonom, podala soglasje 27. januarja 2022. Po sprejetju Finančnega načrta zavoda za leto 2022 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel noveli Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Slovenije (ZPIZ-2L, ZPIZ-2M) in zakon za blaženje posledic epidemije covid-19 (PKP10). Ti so vplivali na zavodove prihodke in odhodke v letu 2022 in pri pripravi Finančnega načrta zavoda za leto 2022 niso mogli biti upoštevani. Poleg tega je Urad za makroekonomske analize in razvoj marca objavil Pomladansko napoved gospodarskih gibanj 2022, v kateri se makroekonomska izhodišča iz te napovedi razlikujejo od jesenskih izhodišč, ki so bila upoštevana pri pripravi Finančnega načrta zavoda za leto 2022. Zaradi priprave predloga Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 je Ministrstvo za finance v avgustu pozvalo zavod, da pripravi novo oceno prihodkov in odhodkov zavoda za leto 2022. Svet zavoda je na današnji seji sprejel Rebalans finančnega načrta zavoda za leto 2022, po katerem bodo prihodki in odhodki zavoda znašali 6.734.888.268 EUR, brez presežka ali primanjkljaja. Rebalans finančnega načrta za leto 2022 se skladno s 165. členom ZPIZ-2 posreduje Vladi Republike Slovenije v soglasje.

Državni zbor Republike Slovenije je 22. februarja 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2M), kjer se je vzpostavila zakonska podlaga, na osnovi katere bo javni razpis za dodelitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja ponovno lahko izvedel Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Svet zavoda je na današnji seji sprejel besedilo javnega razpisa, ki bo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije, hkrati pa je za izvedbo javnega razpisa in oblikovanje predloga za razdelitev sredstev med posamezne upravičence imenoval štiričlansko komisijo.

Svet zavoda se je seznanil s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2P) in nasprotuje predlogu novele ter parcialnim posegom v sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki pomenijo rušenje temeljev sistema. Svet zavoda poziva Vlado Republike Slovenije, da pristopi k celoviti reformi obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio