Slika družine

Sporočilo za javnost: 7. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 22. 12. 2022

22.12.2022

Svet zavoda je na zadnji seji v tem letu verificiral mandat novi članici Sveta zavoda, predstavnici delodajalcev, in sprejel Finančni načrt za leto 2023, ki ga bo zavod v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 posredoval v soglasje Vladi Republike Slovenije.

Finančni načrt predvideva izravnavo med prihodki in odhodki v višini 7.064.766.513 evrov.

Za leto 2023 je v skladu z ZPIZ-2 načrtovana 4,9-odstotna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov v februarju 2023 s poračunom za januar 2023, kar pomeni po oceni okoli 314 milijonov evrov skupaj s prispevkom za zdravstveno zavarovanje uživalcev pravic. Pri dodatkih za pomoč in postrežbo ter invalidninah za telesno okvaro je v skladu z ZUTPG-C načrtovana uskladitev v marcu 2023 v višini 9,8 odstotka, kar pomeni okoli 11,4 milijona evrov, od tega 8,6 milijona evrov za uskladitev dodatkov za pomoč in postrežbo ter 2,8 milijona evrov za uskladitev invalidnin za telesno okvaro. Letni dodatek bo zavod izplačal z junijsko pokojnino.

Svet zavoda je obravnaval in sprejel Program dela in kadrovski načrt ter Načrt investicijskih odhodkov za leto 2023.

Zavod bo tudi v letu 2023 zagotavljal redno izplačevanje pokojninskih in drugih denarnih prejemkov. Prizadevanje zavoda, da bo čas od izdaje odločbe o pravici do priprave podatkov za obračun nakazila, kljub povečanem obsegu dela, čim krajši, se bo nadaljevalo tudi v letu 2023. Zaradi nenehnih sprememb zakonodaje ter povečanega števila zahtevkov za priznanje pravic so obremenitve zaposlenih izredno visoke, zato je Svet zavoda ponovno predlagal Vladi Republike Slovenije, da v kadrovskem načrtu odobri dodatne zaposlitve, in sicer 16 zaposlenih.

V letu 2023 bo zavod nadaljeval z digitalno preobrazbo in prenovo informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Potekala bo izvedba informacijskih rešitev za podporo številnim zakonskim spremembam. Nadaljevala se bosta razvoj in uvedba novih rešitev v okviru projektov prenove postopkov uveljavljanja pravic in nakazovanja pokojnin ter prenova postopkov družinske in vdovske pokojnine. Zavod bo z nadaljnjim uvajanjem elektronskih storitev zagotavljal nemoteno, kakovostno in učinkovito uresničevanje pravic in obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Na seji je Svet zavoda potrdil izplačilne dneve pokojnin in drugih denarnih prejemkov. Izplačila se bodo tudi v letu 2023 izvedla na zadnji delovni dan v mesecu za tekoči mesec, razen v mesecu decembru 2023, ko se bo izplačilo pokojnin in drugih denarnih prejemkov izvedlo 28. 12. 2023.

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio