Slika družine

Sporočilo za javnost: Izplačilo solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine

21.03.2022

Izplačilo solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) izvedel 12. aprila 2022.

V Uradnem listu RS (št. 29/22) je bil dne 4. marca 2022 objavljen Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE), ki med drugim predvideva izplačilo solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine do 15. aprila 2022, in sicer osebam, ki so opredeljene kot upravičenci do solidarnostnega dodatka iz 67. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21 z dne 29. 12. 2021 – ZDUPŠOP ali t.im. PKP10), katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1.000,00 evrov ali manj.

Solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske revščine bo zavod izplačal 12. aprila 2022, v višini 150,00 evrov:

  • upokojencem, s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
  • uživalcem invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,

če pokojnina oziroma nadomestilo, ki ga je uživalec prejel v mesecu decembru 2021, ni presegal 1.000,00 evrov.

V primeru, da je bila pravica do pokojnine ali nadomestila iz invalidskega zavarovanja priznana 1. 1. 2022 ali kasneje, oseba ni upravičena do tega dodatka.

 

Solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske revščine bodo prejeli tudi uživalci delne pokojnine in uživalci sorazmernega dela pokojnine, ki so ponovno vključeni v zavarovanje za krajši delovni ali zavarovalni čas od polnega, pri čemer se bo za cenzus upoštevala višina polnega zneska pokojnine.

Znesek pripadajočega solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine bo ustrezno razdeljen med družinske člane, kadar se družinska ali vdovska pokojnina deli med več družinskih članov, in sicer na način, kot je pri teh uživalcih razdeljen tudi letni dodatek.

V znesek cenzusa za obračun solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine se upošteva tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih. Prav tako se upošteva znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca zavarovanja, izplačane za mesec januar 2021, in sicer na podlagi dokazila, ki ga je zavod že pridobil za izplačilo letnega dodatka v letu 2021.

Do solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine so poleg prej navedenih upravičeni tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas (KDČ) in so v skladu s šestnajstim odstavkom 67. člena ZDUPŠOP upravičenci do solidarnostnega dodatka, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1.000,00 evrov ali manj in bodo vlogo za solidarnostni dodatek po ZDUPŠOP oddali do 31. 3. 2022 (vloga Zahteva za izplačilo solidarnostnega dodatka na spletni strani zavoda v rubriki »Drugo« in eVlogah za VSE). Pri obravnavi vloge po ZDUPŠOP se po uradni dolžnosti preverja tudi upravičenost do solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine, zato dodaten zahtevek ni potreben. Navedeni dodatek se izplača v sorazmernem delu, glede na obseg krajšega delovnega časa, za katerega se izplačuje nadomestilo iz invalidskega zavarovanja, in sicer 12. aprila 2022 oziroma po rešitvi zahteve upravičenca, če je bila vložena zahteva.

V primeru, da so uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo KDČ, že prejeli zavrnilni odgovor zavoda za solidarnostni dodatek po ZDUPŠOP, in menijo, da so upravičeni do solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine, lahko dodatno, do 31. 3. 2022, vložijo zahtevo za izplačilo tega dodatka na enakem obrazcu kot so vložili prvotno zahtevo.

Znesek izplačanega solidarnostnega dodatka za odpravo energetske revščine:

  • se ne bo upošteval v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči,
  • ne bo podlaga za rubež na podlagi sklepov o izvršbi, izdanih po Zakonu o izvršbi in zavarovanju ali po Zakonu o davčnem postopku,
  • ne bo podlaga za obračun dohodnine ter prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Vsi prejemniki solidarnostnega dodatka za odpravo energetske revščine bodo s strani zavoda prejeli tudi obvestilo o nakazilu prejemkov.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio