Slika družine

Sporočilo za javnost: Izplačilo povečanega dela prejemkov in zimskega letnega dodatka v letu 2023 ter predčasna in redna uskladitev pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v letu 2024

24.10.2023

Izplačilo povečanega dela prejemkov

V novembru in decembru 2023 bo zavod z rednim nakazilom (30. novembra in 28. decembra) skupaj s pokojninami in nadomestili iz invalidskega zavarovanja izplačal povečan del prejemkov. Povečan del bo v obliki dodatka izplačan v višini 1,8 % prejemka (pokojnina, nadomestila), izplačanega v oktobru 2023. Tistim uživalcem, ki v mesecu novembru oziroma decembru ne bodo upravičeni do izplačila osnovnega prejemka, povečan del prejemkov ne bo izplačan.

Povečan del prejemka se ne bo obračunal od dodatka za pomoč in postrežbo ter invalidnin za telesno okvaro. Prav tako se ne bo obračunal od priznavalnin, nadomestil, razlik nadomestil, priznanih po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov.

Od povečanega dela prejemkov se obračunava akontacija dohodnine in ni izvzet iz izvršbe.

Vsi prejemniki povečanega dela bodo v novembru 2023 od zavoda prejeli obvestilo o nakazilu prejemkov s komentarjem.

Zimski letni dodatek

Zavod bo izplačal tudi zimski letni dodatek. Ta bo izplačan v višini 40 % izplačanega letnega dodatka v letu 2023, in sicer v dveh delih:

  • za zatečene uživalce 20. decembra 2023 in
  • v aprilu 2024 za uživalce, ki bodo upravičenje do letnega dodatka za leto 2023 pridobili kasneje na podlagi odločb o priznanju nove pravice z učinkom za nazaj.

Zimski letni dodatek je rubljiv prejemek, od katerega se obračuna tudi akontacija dohodnine.

O izplačilu bodo prejemniki obveščeni s komentarjem preko obvestil o nakazilu v decembru 2023.

Predčasna in redna uskladitev pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v letu 2024

Skladno z besedilom predloga Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) bo, če bo takšen zakonski predlog sprejet, v januarju 2024 izvedena predčasna uskladitev pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja za 1,8 %. Uskladil se bo znesek pripadajočega prejemka za december 2023, pri tem pa se ne bo upošteval povečani del, ki bo izplačan v decembru 2023.

Pri izvedbi redne uskladitve pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v februarju 2024 bosta, v primeru uveljavitve predloga ZIPRS2425 konec februarja 2024, izplačana:

  • pripadajoča razlika za januar 2024, zmanjšana za 1,8 % predčasne uskladitve, izplačane v januarju 2024, in
  • februarski prejemek, pri katerem bo v celoti upoštevana višina redne uskladitve.

Trenutno ni mogoče dati točnega podatka o tem, kakšna bo višina redne uskladitve. Redna uskladitev pokojnin se namreč izvede na podlagi sklepa sveta zavoda, ki enkrat letno (v drugi polovici februarja) ugotovi višino redne uskladitve, upoštevajoč rast povprečne mesečne bruto plače (v deležu 60 odstotkov) in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin (v deležu 40 odstotkov) v Republiki Sloveniji, ki ju ugotovi in uradno objavi SURS. Ker uradni podatki niso znani pred 15. februarjem v letu, v katerem se izvede uskladitev, je pričakovano višino redne uskladitve mogoče napovedovati zgolj v okvirnih odstotkih na podlagi razpoložljivih in nedokončnih podatkov. 

Po trenutno razpoložljivih podatkih kaže, da bi lahko bila redna uskladitev okrog 8 odstotkov.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio