Slika družine

Sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2M)

08.03.2022

Državni zbor RS je dne 22. februarja 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 29/22 – v nadaljevanju ZPIZ-2M), ki začne veljati 19. marca 2022, uporabljati pa se začne 1. aprila 2022. V teku celotnega zakonodajnega postopka sprejemanja je bil predlog tega zakona poimenovan kot predlog ZPIZ-2N, po sprejemu pa je bil preimenovan v novelo ZPIZ-2M, ker je bil pred tem brez sprejema zaključen zakonodajni postopek v zvezi s predlogom ZPIZ-2M, ki se je nanašal na ugotavljanje poklicnih bolezni v Sloveniji.

 

Novela ZPIZ-2M uveljavlja nekatere nove pravice, drugim upravičencem zvišuje odmero pravic, zavodu pa vzpostavlja tudi zakonsko podlago za razporejanje sredstev za rekreativne, športne in kulturne dejavnosti uživalcev pokojnin in prejemnikov nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih organizirajo reprezentativne invalidske organizacije za delovne invalide ter zveze in organizacije, organizirane na ravni države v interesu uživalcev pokojnin in prejemnikov nadomestil iz invalidskega zavarovanja.

 

Dopolnitev 37. člena ZPIZ-2 omogoča, da lahko v primeru, če ženska še ni uveljavila pravice do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, ob sporazumnem dogovoru dodatni odmerni odstotek zaradi skrbi za otroke uveljavi moški, brez pogoja uživanja nadomestila iz naslova starševstva. Enako pravico lahko uveljavi moški v primeru smrti ženske, ki ni uveljavila pravice do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine.

 

Spremembe 403. člena ZPIZ-2 urejajo usklajevanje invalidnin za telesno okvaro (od 1. januarja 2022 se usklajujejo v skladu z zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS), prav tako pa tudi odmero invalidnin v sorazmernem delu (v primeru uživalcev sorazmernega dela pokojnine po določbah mednarodnih pogodb o socialni varnosti) ter neizplačevanje invalidnin v času bivanja v tujini, razen v primeru, če je telesna okvara nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

 

Že novela ZPIZ-2H, ki se uporablja od 1. januarja 2021, je izenačila pravice t. i. drugih (individualnih) kmetov, obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanih po 11. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. SRS, št. 27/83 s spremembami – v nadaljevanju ZPIZ83), s pravicami t. i. združenih kmetov, obvezno zavarovanih po 10. členu ZPIZ83, ki so plačevali prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od enako visokih zavarovalnih osnov. Novela ZPIZ-2M je razširila takšno izenačitev tudi na osnovo za odmero vdovske oziroma družinske pokojnine po pokojnem individualnem kmetu, ki uveljavitve ZPIZ-2H ni dočakal. Nova odmera vdovske oziroma družinske pokojnine bo opravljena na zahtevo uživalca pokojnine.

 

Do nove odmere vdovske oziroma družinske pokojnine oziroma nadomestila iz invalidskega zavarovanja bodo upravičeni tudi tisti uživalci, ki jim je bila takšna pravica priznana pred 1. majem 2021 (ko se je začela uporabljati novela ZPIZ-2I), in bi jim bila pravica odmerjena v višjem znesku, ker je ta novela določila novi višini najnižje in zagotovljene pokojnine, prav tako pa uzakonila tudi nov institut najnižjega zneska invalidske pokojnine. Preračun teh pravic bo opravljen po uradni dolžnosti v šestih mesecih od začetka uporabe novele ZPIZ-2M, torej do 1. oktobra 2022.

 

Novela ZPIZ-2M je določila tudi znesek najnižje pokojnine, ki bo po novem pripadal tako zavarovancem, ki bodo pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti in so dopolnili pokojninsko dobo v enaki višini, kot je predpisana višina pokojninske dobe brez dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti, kot tudi uživalcem pokojnine, ki se jim je le-ta odmerila z upoštevanjem pretežnosti zavarovanja za ožji obseg pravic iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ter so izpolnili zgoraj navedeni pogoj pokojninske dobe oziroma pokojninske dobe brez dokupa. Ta znesek najnižje pokojnine za zavarovance oziroma uživalce pokojnine, ki so opravljali kmetijsko dejavnost ob izpolnjenem pogoju pokojninske dobe, je določen v enaki višini, kot najnižji znesek invalidske pokojnine iz četrtega odstavka 39. člena ZPIZ-2 in po uskladitvi za 4,4 odstotka od 1. januarja 2022 znaša 409,70 evra. Uživalcem pokojnine bo nova odmera opravljena na njihovo zahtevo, prav tako pa lahko zahtevajo novo odmero pokojnine uživalci vdovske oziroma družinske pokojnine po pokojnem uživalcu pokojnine, ki bi bil upravičen do zneska najnižje pokojnine v zgoraj navedeni višini.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio