Slika družine

Sporočilo za javnost: Plačilo obveznega zdravstvenega prispevka od prejemkov, ki jih izplačuje ZPIZ

29.12.2023

V državnem zboru je bil 22. decembra 2023 sprejet Zakon  o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS). S tem zakonom so se deloma spremenile določbe novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T), ki je od 1. januarja 2024 dalje uvedla plačilo obveznega zdravstvenega prispevka.

V nadaljevanju povzemamo nekatera pravila plačila oziroma obračunavanja obveznega zdravstvenega prispevka za uživalce, katerih prejemke izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (zavod).

Za uživalce prejemkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji bo zavod dolžan v njihovo breme obračunati in od prejemkov odtegniti znesek obveznega zdravstvenega prispevka v višini 35,00 EUR, če je po predpisih o dohodnini zavod določen kot glavni izplačevalec. Primeri, ko je zavod glavni izplačevalec, so navedeni na spletni strani zavoda na povezavi TUKAJ.

Če obstaja zaveza, da zavod obračuna obvezni zdravstveni prispevek, pa prejemek, ki ga izplačuje zavod, ne zadostuje za odtegnitev celotnega prispevka, bo za tisti mesec dolžan pobrati obvezni zdravstveni prispevek Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na podlagi podatkov, ki jih bo mesečno sporočal zavod. Zavarovanci, ki jim zavod ne bo mogel odtegniti obveznega zdravstvenega prispevka zaradi prenizkega prejemka, bodo dobili plačilni nalog od ZZZS.

Obvezni zdravstveni prispevek se nikoli ne deli, saj je z zakonom določen kot fiksni nominalni mesečni znesek. Obveznega zdravstvenega prispevka ni mogoče odpisati, odložiti ali plačati po obrokih. 

 

Sočasni obstoj več izplačevalcev   SPREMENJENA VSEBINA. Več o tem v novici, ki je dostopna TUKAJ.

V primeru, da se bo uživalec prejemkov preko posebne izjave pri zavodu izrekel, da je zavod njegov glavni izplačevalec, bo zavod kljub razmejitvi po predpisih o dohodnini upošteval voljo uživalca in odtegnil obvezni zdravstveni prispevek od pokojnine oziroma nadomestila iz invalidskega zavarovanja.

Zavod je za ta namen pripravil obrazec »Izjava za potrebe obračuna obveznega zdravstvenega prispevka«, ki je dostopen na spletni strani zavoda.

 
Prvi mesec priznanja pravice
 
V prvem mesecu priznanja pravice do pokojnine ali invalidskega nadomestila, bo zavod odtegnil OZP samo v primeru:
 
  • če je zavod edini izplačevalec,
  • če je bil zavarovanec pred pričetkom pravice na zavodu prejemnik drugega prejemka, ki se šteje kot dohodek iz delovnega razmerja v skladu s predpisi s področja dohodnine (npr. plače ali nadomestila, ki ga je izplačeval delodajalec, Zavod RS za zaposlovanje, ZZZS ali center za socialno delo) in bo zavodu podal izrecno izjavo, da določa zavod kot svojega glavnega izplačevalca. Izjave ni potrebno posredovati zavodu, če je za prejemek, ki ga zavod izplačuje, skladno z dohodninskimi predpisi zavod že opredeljen kot glavni izplačevalec. Primeri, ko je zavod glavni izplačevalec, so navedeni na spletni strani zavoda na povezavi TUKAJ.

Če je bil upravičenec pred priznanjem pravice do pokojnine ali invalidskega nadomestila zavarovan kot samostojni zavezanec in se to zavarovanje prične ali prekine med koledarskim mesecem, obvezni zdravstveni prispevek za ta mesec za samostojnega zavezanca obračuna FURS. V takem primeru zavod ne bo odtegnil obveznega zdravstvenega prispevka kljub morebitni izjavi oziroma zahtevi upravičenca do prejemka iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

 

Uživalci s statusom vojnega upravičenca

Zavod kot glavni izplačevalec, ne bo odtegnil zneska obveznega zdravstvenega prispevka v breme uživalca, če je bil uživalcu priznan status vojnega upravičenca. Gre za vojne invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja s statusom vojnega upravičenca na podlagi odločbe upravne enote in imajo s tem zagotovljeno plačilo obveznega zdravstvenega prispevka iz proračuna Republike Slovenije. Za te upravičence je obvezni zdravstveni prispevek dolžno v breme Republike Slovenije plačati Ministrstvo za obrambo. Podatke o statusu vojnega upravičenca bo zavod pridobil po uradni dolžnosti in posebnih izjav in dokazil osebam s tem statusom zavodu ni treba pošiljati. 
 

Prejemniki denarnih socialnih pomoči in varstvenega dodatka

Prejemnikom socialnih pomoči in varstvenega dodatka, ki so zdravstveno zavarovani iz naslova uživanja pokojnine ali nadomestila iz invalidskega zavarovanja, je skladno z interventnim zakonom (ZIUZDS) zavod dolžan odtegniti obvezni zdravstveni prispevek od pokojnine oziroma nadomestila iz invalidskega zavarovanja v njihovo breme. Pri tem pa pojasnjujemo, da prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka zavodu ne rabijo sporočati podatkov o prejemkih iz naslova socialnih transferjev. 

Prejemniki denarnih socialnih pomoči ali varstvenega dodatka, ki so upravičeni do kritja obveznega zdravstvenega prispevka iz proračuna Republike Slovenije, se morajo za več informacij obrniti na pristojen center za socialno delo oziroma MDDSZ. 


Otroci, pastorki, vnuki in drugi otroci brez staršev, ki so prejemniki družinske pokojnine

Zavod ne bo plačal obveznega zdravstvenega prispevka za otroke, pastorke, vnuke in druge otroke brez staršev, ki so prejemniki družinske pokojnine. Ti so skladno z interventnim zakonom oproščeni plačila obveznega zdravstvenega prispevka. 

Odtegljaj obveznega zdravstvenega prispevka v višini 35 EUR, ki ga bo zavod prvič izvršil v januarju 2024, bo prikazan na obvestilu o nakazilu.

Obvezni zdravstveni prispevek bo zniževal davčno osnovo pri odmeri akontacije dohodnine.

V obdobju od januarja 2024 do februarja 2025 znaša obvezni zdravstveni prispevek 35 EUR mesečno. Obvezni zdravstveni prispevek se uskladi enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Višino obveznega zdravstvenega prispevka določi minister, pristojen za zdravje, najkasneje v februarju, in njegovo višino objavi v Uradnem listu RS. Prva uskladitev obveznega zdravstvenega prispevka bo pri rednih izplačilih za marec 2025. 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio